งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเพื่อเชื่อมต่อระหว่างที่ดินเข้าด้วยกัน

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเพื่อเชื่อมต่อระหว่างที่ดินเข้าด้วยกัน

Course Information

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเพื่อเชื่อมต่อระหว่างที่ดินเข้าด้วยกัน โดยทำการขุดร่องดินจากนั้นทำการปรับสภาพผิวดินให้ได้ระดับเดียวกันถึงวางท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำสามารถเดินได้สะดวก จึงดมดินและวางเรียงก้อนหินเพื่อป้องกันการกัดเซาะจากน้ำ

  •